Το σύστημα της Αρχαίας Ελληνικής ιατρικής ή ιατρικής Unani είναι ένα ολοκληρωμένο ιατρικό σύστημα, το οποίο ασχολείται σχολαστικά με τις καταστάσεις της ασθένειας και της υγείας.

Η ολιστική του προσέγγιση λαμβάνει υπόψη το άτομο σε σχέση με το περιβάλλον του και δίνει έμφαση στην υγεία του σε όλα τα επίπεδα της υπόστασής του: σώμα, συναίσθημα, διανόηση και ψυχή.

Δίνεται μεγάλη σημασία στην ιδιοσυγκρασία ενός ατόμου για τον προσδιορισμό της καταλληλότερης θεραπείας, δίαιτας και τρόπου ζωής για την προαγωγή της υγείας του συγκεκριμένου ατόμου.

Με βάση την ιδιοσυγκρασία τους οι άνθρωποι κατηγοριοποιούνται σε τύπους οι οποίοι προέρχονται από το κυρίαρχο χυμό στο σώμα τους. Η κατηγοριοποίηση αυτή είναι βασισμένη στη Θεωρεία των τεσσάρων στοιχείων του Εμπεδοκλή και τη Θεωρεία των Χυμών ή Θεωρεία της Χυμοπαθολογίας της Ιπποκρατικής σχολής. Οποιαδήποτε αλλαγή στην ιδιοσυγκρασία ενός ατόμου επιφέρει αλλαγή στην κατάσταση της υγείας του ατόμου.

Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες όπως η ηλικία, ο τόπος, η εποχή, η διατροφή και το επάγγελμα, οι οποίοι ευθύνονται για την επίδρασή τους στην ιδιοσυγκρασία ενός ατόμου και το προδιαθέτουν σε συγκεκριμένη ομάδα ασθενειών παρόμοια με την ιδιοσυγκρασία αυτού του ατόμου.

Έτσι, το άτομο συγκεκριμένης ιδιοσυγκρασίας γίνεται επιρρεπής σε μια συγκεκριμένη ομάδα ασθενειών σε διαφορετικές φάσεις της ζωής του και κάτω από διαφορετικές κλιματικές συνθήκες.

Στην Αρχαία Ελληνική Ιατρική (ιατρική Unani), αναφέρονται διαφορετικές κατευθυντήριες γραμμές για διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες για την προώθηση και διατήρηση της υγείας. Έτσι, σε αυτή την παρουσίαση θα τονιστεί η σημασία της ιδιοσυγκρασιακής προσέγγισης για την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

YouTube player